Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 26.02.2009

Přítomni: Kuthan Stanislav,  Ing. Hušák Vladimír,  Peterka Vladislav,  Ing. Lásková Hana, Kurková Jarmila,  Hranička Miloš.

Omluven: Ing. Lásko Josef.

 

Program: 1. Kontrola plnění uložených úkolů

2. Schválení hospodaření OBCE a PO ZŠ Zálší za rok 2008

3. Schválení rozpočtu obce na rok 2009

4. Schválení příspěvku pro PO ZŠ Zálší na rok 2009

5. Schválení dodatku smlouvy o odborné pomoci a nákupu literatury pro střediskovou knihovnu v Chocni

6. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2009, kterou se vydává Požární řád Obce Zálší

7. Seznámení s nařízením vlády č. 20/2009Sb.,

8. Různé

9. Usnesení

 

Usnesení ze zasedání ZO Zálší ze dne 26.02.2009

 

Zastupitelstvo obce

 

I. Schvaluje

1) Celoroční hospodaření obce za rok 2008 – bez výhrad.

Výsledek hospodaření:              příjmy celkem       3 916 123  Kč

výdaje celkem      3 107 458  Kč

příjmy – výdaje   + 808 665  Kč

 

2) Rozpočet obce na rok 2009 ve výši   příjmů celkem                   2 895 600  Kč

financování  ve výši              250 000  Kč

 celkové zdroje  ve výši   3 145 600  Kč

běžné výdaje ve výši           2 093 000  Kč

kapitálové výdaje ve výši     1 052 600  Kč                                                             celkové výdaje rozpočtu   3 145 600  Kč

 

Zastupitelstvo obce  stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu r. 2009 (v rámci paragrafů  se  změna  v jednotlivých  položkách  výdajů  kromě  mzdových,  povoluje).

 

3) Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce – TJ Zálší 15 000 Kč, PO ZŠ Zálší 628 000 Kč a  stanovení  závazného  vztahu  pro  rok  2009.

 

4) Zprávu o hospodaření přípěvkové organizace Základní a mateřská škola Zálší. Kladný hospodářský výsledek je ve výši 42 359,64 Kč  a  ZO souhlasí s převodem této částky  do rezervního fondu školy.

 

5) Dodatek smlouvy o dborné pomoci mezi Městem Choceň a Obcí Zálší na finanční příspěvek  5 000 Kč na nákup literatury pro střediskovou knihovnu.

 

6) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se vydává Požární řád Obce Zálší.

 

7) Ponechání odměn členům zastupitelstva v dosavadní výši, bez ohledu na nařízení vlády č. 20/2009 Sb.,

 

8) Zřízení samostaného účtu u banky, kam budou ukládány platby vlastníků bytů v čp. 57 na opravy a údržbu budovy.

 

9) Přijetí  finančního daru od firmy CONEL s.r.o.  Ústí nad Orlicí ve výši 5 000 Kč, určeného na zrušení nádrže a vybudování dětského hřiště v Noříně.

 

10) Podání žádosti na získání dotace pro zřízení CzechPointu.

 

II. Ukládá

 

1) Panu Kuthanovi a p. Hraničkovi zařídit povolení odstranění stavby nefunkční požární nádrže V Noříně a podat žádost o odstranění této stavby na vodohospodářský odbor MěÚ  ve Vysokém Mýtě.

 

2) Panu Peterkovi zorganizovat s SDH pálení ohně s pohoštěním k 30.04.2009, p. Kuthanovi zajistit na tuto akci propagaci.

 

3) Panu Kuthanovi upravit a podepsat smlouvu s firmou ŠELA-AGRETA na realizaci projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí pro výstavbu kanalizace a ČOV.

 

 

III. Bere na vědomí

 

1) Rozpočtovou změnu č. 7/2008 a  č. 8/2008

 

 

Pan starosta přečetl usnesení, které bylo přítomnými členy zastupitelstva jednohlasně schváleno.

 

Zápis v plném znění je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Zálší.

 

Vyvěšeno: 2009-03-19

Sejmuto: